Föreningsstämman

Tillbaka

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna, skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen före april månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma (stadgarnas § 34).

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller en revisor finner skäl till det, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till styrelsen (stadgarnas § 35).

Dagordning på ordinarie föreningsstämma (stadgarnas § 36)

1)        Stämmans öppnande.

2)        Godkännande av dagordningen.

3)        Val av stämmoordförande.

4)        Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5)        Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6)        Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7)        Fastställande av röstlängd.

8)        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9)        Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

10)      Beslut om resultatdisposition.

11)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

12)      Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för  nästkommande verksamhetsår.

13)      Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14)      Val av revisorer och revisorssuppleant.

15)      Val av valberedning.

16)      Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §.

17)      Stämmans avslutande.

extra föreningsstämma skall ärenden utöver punkt 1-7 ovan, endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärende som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt § 34 skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning eller postbefordran av brev (stadgarnas § 37).

Röstning. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make eller närstående, som varken varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtagande mot föreningen enligt dess stadgar eller enligt lag (stadgarnas § 38).